LEVERING VOORWAARDEN, ACCOUNT AANMAKEN, RETOURNEREN, BESTELLEN

Om via de webshop een bestelling te plaatsen bij storinghorecaapparatuur.nl moet u uw gegevens volledig invullen ook uw btw nummer belangrijk voor verkopen buiten land.

Om te kunnen kopen vanuit buitenland dient u uw BTW nummer te vermelden als u dit doet kunt u de betaling exclusief BTW uitvoeren.

SNEL EN EENVOUDIG WINKELEN IN ONZE WEBSHOP

Zoeken
Winkelen in onze webshop is zeer eenvoudig. Vult u uw vraag in het vak zoeken en het te zoeken onderdeel zal verschijnen.

Is dit niet het geval neemt dan contact met ons op en wij helpen u graag on het juiste onderdeel te vinden 06-54746513 of mail naar hartmanenzn@gmail.com 


Productkeuze
Heeft u een product gevonden? Klik dan op het product voor meer productinformatie. U ziet hier direct of het product uit voorraad leverbaar is, uitgebreide specificaties en afbeeldingen.

Winkelwagen
Gebruik de knop 'in winkelmandje plaatsen' om uw bestelling te plaatsen. Wanneer u een product in uw winkelmandje plaatst, wordt dit rechts bovenin weergegeven als een winkelwagen met daarachter het aantal gekozen producten. Wilt u de productkeuze of productaantallen wijzigen? Dat kan heel eenvoudig. De huidige producten in uw winkelmandje kunnen met de knop 'verwijderen' uit uw winkelmandje worden gehaald. Vervolgens kunt u via 'producten' opnieuw ons assortiment doorlopen.

Productaantal
Om de productaantallen te wijzigen voert u heel eenvoudig, onder de knop 'aantal' het gewenste aantal in. Dit kunt u doen door het “+ of -” teken te gebruiken. De totaalprijs (incl. BTW) van uw producten wordt nu automatisch berekend en weergegeven. De prijs per stuk blijft bovendien onder de totaalprijs weergegeven. Zo blijft u een duidelijk overzicht houden van uw bestelling.

Wilt u terug naar de productinformatie van uw bestelde producten? Wanneer u op de naam van het product klikt wordt er een venster geopend met daarin opnieuw het artikelnummer, kleur, materiaal et cetera.

Factuur, aflever- en contactgegevens
Wanneer u zeker bent van uw productkeuze klikt u op bestelling afronden.U krijgt een odrachtbevestiging en uw factuur in uw mailbox.

Verzendwijze
Aan de rechterkant van de website kunt u uw voorkeur in verzendwijze en betaalmethode aangeven. In veel gevallen is het mogelijk uw bestelling kosteloos af te halen op de vestiging. Dit bespaart u de verzendkosten. Wanneer u niet in staat bent het product zelf af te halen, kan men gebruik maken van onze bezorgservice.
 
Wij leveren aan alle landen ter wereld

Betaling

U krijgt een mogelijkheid om te betalen op 3 bankrekekeningen kies u zoveel mogelijk dezelfde bank dit gaat het snelst zodat u snel over uw onderdeel kan beschikken.

Annuleren
Wilt u uw bestelling annuleren? Neem dan telefonisch contact op met storinghorecaapparatuur.nl via tel. 06-54746513

GARANTIE

Alle nieuwe producten worden geleverd inclusief 3 maanden garantie.
storinghorecaapparatuur.nl is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook. Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden. Voor aanvullende informatie over de garantie van producten kunt u contact met ons opnemen.

BESTELLING RETOURNEREN

Wij doen er alles aan om de onderdelen met zoveel mogelijke informatie te tonen op internet, maar het kan desondanks voorkomen dat u een onderdeel niet juist heeft besteld of dat wij een onjuiste levering uitleveren.

Een onderdeel kan in sommige gevallen geretourneerd worden indien de wet Kopen op Afstand van toepassing is. De volgende zaken zijn dan van belang: 

De wet Kopen op Afstand is bedoeld voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Bij zakelijke bestellingen kan hier geen beroep op worden gedaan.

Neem vooraf altijd contact met ons op, het kan namelijk voorkomen dat er door de fabrikant een productwijziging is geweest, en dat het geleverde onderdeel wel juist is.

Artikelen
1.
Het te retourneren onderdeel moet in originele gesloten verpakking worden geretourneerd;

2. U heeft een retourbon nodig om onderdelen retour te sturen zonder retour bon wordt het pakket geweigerd
3.Retourgestuurde onderdelen worden niet teruggenomen indien:
a. Ze gebruikt zijn 
b. Ze beschadigd zijn
c. Speciaal voor u zijn gemaakt (bijvoorbeeld deurrubbers, frituurmanden, elementen, printplaten die zijn uit de verpakking zijn geweest )
d. Speciaal voor u zijn besteld

Verkeerd gekozen onderdelen door klant zelf en deze wilt u retour sturen dan wordt er een korting van 30 % op het onderdeel in rekening gebracht i.v.m. onze gemaakte administratie en retour kosten van onderdeel naar fabrikant.

Dus beter contakt met ons opnemen om voor u het juiste onderdeel te regelen.

Zo kunnen wij voor u zorgen dat er geen onodige kosten onstaan.

Condities
1. Retour te zenden onderdelen moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld. Dit kan per e-mail of telefoon.
2. Het te retourneren onderdeel moet binnen 7 werkdagen na aanmelding van de retour aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn;
3. De retourzending moet zijn voorzien van een retourbon welke volledige ingevuld dient te zijn;
4. De retourzending dient te worden verstuurd naar: Hartman en zn Horeca Service - Francis Picabia straat 9 - 3059 RP te Rotterdam altijd in overleg
5. De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. 

Frankeren retourzending
De kosten voor het retour zenden komen voor eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.

Verwerking en terugbetaling
Zodra de onderdelen zijn ontvangen en verwerkt, wordt het bijbehorende bedrag zo spoedig mogelijk op u  rekening teruggestort.

De verzendkosten van de oorspronkelijke zending worden niet teruggestort tenzij anders is overeengekomen.

 

Hartman en Zn Horeca Service
Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarde
Kamer van koophandel:24.28.15.25
1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Hartman en Zn aangeboden, verkochte en vervaardigde producten, materialen en onderdelen, hierna verder aangeduid met \"producten\",
b. Waar hierna verder van Hartman en Zn respectlevelijk \" koper\" word gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel eenkomsten op welke deze voorwaarden op enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard. Mede-verstaan Hartman en Zn als aanbieder, Hartman en Zn of leverancier of welke andere hoedanigheid ook, respectievelijk de aspirant-koper,koper, ontvanger en in het algemeen de medecontractant van Hartman en zn.
c. Waar hierna van \"verkoop\" respectievelijk \"koop\" word gesproken worden hieronder verstaan alle over
d. Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door Hartman en Zn nadrukkelijk van de hand gewezen.
e. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, marktontwikkelingen.
Aan de hier genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen zijn excl. BTW.
2. Aanbiedingen.
a. Alle aanbiedingen van Hartman en Zn, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Mondelinge mededelingen zijn voor Hartman en Zn niet bindend, tenzij door hem binnen 14 dagen na het doen van de mededeling schriftelijk bevestigt.
c. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Hartman en Zn ondertekende opdrachtbevestiging.
d. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
e. prijs wijzigingen en einde voorraad
3. Totstandkoming koopovereenkomst.
a. In geval de overeenkomst schriftelijk word aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Hartman en Zn, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.
c. Afwijking met in de branche gebruikelijke ent of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper
geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht
4. Prijzen en kosten.
a. De prijzen van Hartman en Zn zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. Levertijden
a. De dag van ontvangst door Hartman en Zn van wat volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door de verkoper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan word opgeschort door de koper, word de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd. Indien aan de zijde van Hartman en Zn vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voort vleiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengt met minimaal de duur van deze vertraging.
b. De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek respectievelijk magazijn van Hartman en Zn of ter plaatse van oplevering gereed zijn.
c. De levertijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Hartman en Zn bestelde materialen. Indien buiten schuld van Hartman en Zn vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werktijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, word de levertijd voor zover nodig verlengd.
d. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de verkoper geen recht op vergoeding van direct of indirecte schade of op vergoeding van direct of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op niet-nakoming van enige verplichting. Welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6. Montage
a. Bij opdracht tot montage neemt de koper op zich de door ons verzonden materialen voor zijn rekening in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge ruimte op te slaan in deze ruimte moet ten opzichte van het door ons uitte voeren werk praktisch en redelijk gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het werk en makkelijk toegankelijk zijn. Onze monteurs moeten voorts over een daarvoor geschikte en aan redelijke eisen voldoende schaftlokaal, over een behoorlijke was- en toiletgelegenheid, almede over een afsluitbare ruimte kunnen beschikken.
b. Koper zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, evenals het daarbij benodigde bedienende personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen die een ononderbroken voortgang der montage mogelijk maken; hij is gehouden er voor zorg te dragen dat onze monteurs steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water, en alle benodigde hulpmiddelen, voorzover geen handgereedschap, kunnen beschikken. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.
c. Hartman en zn kan nooit aansprakelijkgesteld worden voor bouwkundige gebreken aan gebouwen en aansluitingen
7. Risico in verband met levering
. a. Tot de levering volgens punt S, sub b, heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van Hartman en Zn Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de koper
. b. De wijze van transport, verpakking etc. wordt indien geen nadere aan- wijzing door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht Is de verpakking terug te nemen.
8. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
a. Betaling van verschuldigde bedragen zoals bij opdracht besproken door koper en Hartman en Zn
b Hartman en Zn doet bij opdracht een schriftelijke betaling voorwaarden toekomen volgens afspraak met de koper
c. Alle betalingen dienen na opdracht binnen 8 werkdagen op door Hartman en Zn aangewezen bank rekening worden overgemaakt
d. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van het producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
e. Indien koper niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht koper over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitenrechtelijke incassokosten tot maximaal 20 % van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen..
f. Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat de eigendom van het door de verkoper geleverde producten eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen complete voldoening als omschreven heeft plaatsgehad, het risico voor alle directe schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.
G. Goederen die in huur of bruikleen zijn gegeven blijven in alle tijden eigendom van Hartman en ZN.
9. Wettelijke voorschriften.
A. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.
10. Garantie
a. De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de voor hem wettelijk geldende toestemmingen en vergunningen, en eventuele toestemmingen van andere betrokkenen o.a. huiseigenaar, enz.
b. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomsten en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de andere te brengen. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de koper aan Hartman en Zn direct na bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Hartman en Zn ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De koper is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan Hartman en Zn te retourneren, tenzij dit besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevind zal worden uitgevoerd, in welke geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van monteur(s) Hartman en zo en transportkosten van zaken voor rekening van de koper zijn. Tevens heeft de koper recht op garantie als hij aan zijn betalings verplichting heeft voldaan zoals beschreven staat onder Risico in verband met levering
c. Hartman en Zn zijn niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
d. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, glas, verkleuring van hout en andere ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteit- én/of constructiefouten van andere delen.
e. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van Hartman en Zn of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door koper, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de koper niet stipt de door Hartman en Zn gegeven bedrijf- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
f. Hartman en Zn zijn ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Hartman en Zn, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van Hartman en Zn en worden aan hem door de koper Franco geretourneerd.
g. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Hartman en Zn Is de koper niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan Hartman en Zn terug te zenden
. h. Voor producten en onderdelen daarvan, welke Hartman en Zn niet zelf vervaardigd heeft, word slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van verkoper, garantie wordt gegeven.
i. Indien Hartman en Zn om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van garantie, zullen- in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijnde garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl- ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zljn- Hartman en Zn de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door de verkoper betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
j. Het beweerdelijk niet- nakomen door Hartman en Zn van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichting, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
k. de hierboven bedoelde garantieverplichting van Hartman en Zn vervalt, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien
l. Voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige en complete schadeloosstelling.
m. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken binnen 24 uur bij Hartman en Zn te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van Hartman en zn.
n. Hartman en zn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens werkzaamheden door derden aan panden of aan andere materialen worden aangebracht
o. Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:
•de goederen niet of niet volledig betaald heeft,
•enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt,
•door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen,
•het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt,
•de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande,
•de apparatuur in een mobiele/verplaatsbare omgeving (snack-kar, kraam e.d.) gebruikt,
11 Aansprakelijkheid
a. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
Onverminderd de dekking van onze aansprakelijkheid assuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.
De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom, zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te leveren zaken te vorderen hebben.
Zolang wij nog enig bedrag ter zake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.
De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.
b. De aansprakelijkheid van Hartman en Zn of diens leidinggevende onderschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.
c. Behouden grove schuld aan de zijde van Hartman en Zn of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Hartman en Zn, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden uitgesloten
d. Hartman en Zn zijn daarom ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derde als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door Hartman en Zn ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
e. Indien Hartman en Zn, zonder de montage en/of in bedrijfsstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van koper.
f. De koper is gehouden Hartman en zn te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Hartman en Zn in deze voorwaarden in de verhouding met Hartman en Zn is uitgesloten.
g. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Hartman en Zn voortvloeiende schade en kosten door de koper te worden vergoed.
12. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene levering- en reparatievoorwaarden verstaan elke van de wil van Hartman en zn onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of ander ernstige storing in het bedrijf van Hartman en Zn of diens leveranciers.
13. Tekeningen,
a, Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke door Hartman en Zn verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op Hartman en Zn verzoek direct aan hem worden terug gezonden, Bij misbruik van de maten die door Hartman en Zn in technische tekening zijn aangegeven zonder toestemming van Hartman en Zn zal er een bedrag van Euro 975.- in rekening worden gebracht
b. Koper is er voor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt én/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.
c. Hartman en Zn behouden het auteursrecht voor op de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven - ongeacht de vraag of de teken-ontwerp kosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.
14. Ontbinding.
a, Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Hartman en Zn te leveren prestaties), evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Hartman en zn, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hartman en zn het recht om zonder sommaties, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Hartman en zn tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
b, Koper is in geval van deze ontbonden verklaring verplicht Hartman en Zn volledig schadeloos te stellen. Indien Hartman en Zn zich daartoe bereid verklaart, kunnen al geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen verkoper kost kostprijs (door Hartman en Zn aan te geven) in mindering komen. Tevens is Hartman en Zn gerechtigd om boven zijn overige kosten schaden voor winstderving ter zake van niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen een bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.
c. Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van Hartman en Zn om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al wat de verkoper als gevolg van de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Hartman en Zn in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en gevolgen daarvan lijdt.
15 Retour recht
A. Van retourrecht zijn de volgende zaken uitgesloten: magneettapes, batterijen, accu`s, boeken, software, Cd-rorn`s, diskettes, halfgeleiders of overeenkomstige zaken, opgebouwde bouwcomponenten en delen, die al opgebouwd waren, lampen, zekeringen, bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve- vervangende onderdelen, speciaal in opdracht van koper vervaardigde- bestelde artikelen enz.
b. Retour zenden van artikelen geschied voor rekening en risico ven de koper.
16. Algemeen.
Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepaling over betaling en garantie.
17. Arbitrage
. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waar Hartman en Zn is gevestigd, onverminderd het recht van Hartman en Zn de koper voor elke andere bevoegde Rechter te dagvaarden.
18.Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
19.Brulkleen.
Producten die door Hartman en zn in bruikleen worden gegeven zoals zeep dispensers en vaatwas pompen en diverse gebruikers apparatuur blijven ten alle tijden eigendom van Hartman en zn. De zeep dispensers en vaatwas pompen mogen alleen gebruikt worden met reinigingsproducten die geleverd zijn door Hartman en zn de schade die aangebracht word door reinigingsproducten van derde daarvan zullen de kosten verhaald worden aan de huurder. Hartman en zn doet zich het recht toe komen dat bij overtreding of andere oorzaken niet meer word voldaan aan bovengenoemde afspraak, zal zonder enige vermelding aan huurder zijn eigendom terug te vorderen bij eventuele schade aan geleverde goederen zullen deze bij de huurder in rekening worden gebracht. , De eigenaar dient ten alle tijden vrij toegang te verlenen om bij de producten die door Hartman en zn in bruikleen zijn gegeven vrij toegang te verlenen. De in bruikleen gegeven producten worden door Hartman en zn geplaatst en verwijderd.
20. Verstrekte HACCP hygiëne werkplan.
In bruikleen verstrekte HACCP hygiëne werkplannen blijven ten alle tijden eigendom van Hartman en zn. Bij het verstrekken van HACCP hygiëne werkplannen die geleverd zijn door Hartman en zn bent u verplicht om de reiniging producten, welke te maken hebben met het HACCP hygiëne werkplan af te nemen bij Hartman en zn. Bij overtreding behoud Hartman en zn zich er toe om de verleende HACCP hygiëne werkplan terug te vorderen.

21: Betreft : Logistiek – procedure voor ontvangst goederen.​

Altijd bezorgd om onze commerciële relaties te verbeteren en onze procedures te vereenvoudigen, vragen wij u om kennis te nemen van de te volgen stappen
bij het in ontvangst nemen van goederen en de aandacht te vestigen op uw verantwoordelijkheid om het volgende zeker te controleren :
- Het aantal pakketten
- De overeenstemming van het materiaal met de leveringsbon.
- De staat van de producten
Indien u een fout of schade opmerkt, gelieve dan zeer duidelijk de bevindingen op de
vrachtbrief te vermelden(CMR) en dit in aanwezigheid van de transporteur.
Breng Hartman en zn Horeca service dan dezelfde dag op de hoogte van deze
bevindingen door een kopie van de CMR te sturen naar het volgende adres
hartmanenzn@gmail.com
BELANGRIJK : de volgende verklaringen "onder voorbehoud van uitpakken" "onder
voorbehoud van nazicht" en "verpakking in goede staat" hebben geen enkele waarde
in geval men beroep wil doen op de verzekering!
We benadrukken het belang om deze procedure te respecteren.
Te weten dat er, zonder vermelding op de CMR, wij geen beroep kunnen doen op
enige vorm van vergoeding van onze transporteur. Bijgevolg kan geen enkele aanvraag of klacht worden weerhouden. Deze vereenvoudigde procedure zal zeker onze commerciële relatie versterken en ten goede komen
Wij danken u voor uw steun bij de uitvoering van deze maatregel die vanaf heden in werking wordt gesteld
Rob Hartman
06-54746513
Hartman en zn Horeca Service(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 28-05-2020 - Super service en snel geleverd ...  lees meer
  • 20-05-2020 - Perfect geholpen snel geleverd oven werkt weer perfect zeker tot...  lees meer
  • 13-05-2020 - Hallo, wat kost u voorrij-kosten en arbeidsloon per uur of...  lees meer
Plaats een bericht
© 2013 - 2020 STORING HORECA APPARATUUR | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.